INFRASTRUKTUR

Kunstig sjøbunn

forankringssystem for flytebro og rørtunnel ved kryssing av dype og lange fjorder.

Mulighetsstudien "Ferjefri E39" utført av Statens vegvesen har undersøkt potensialet en ferjefri kystvei vil representere for handel og industri, og dermed sysselsetting og bosetting i regionen. Studien konkluderte med at en ferjefri kystvei med permanente fjordkryssinger vil bidra positivt for å øke disse parameterne. 

E6 Ranheim-Værnes

Rådgivning og prosjektering

Rådgivning og prosjektering for utarbeidelse av komplette reguleringsplaner og konsekvensutredning (KU) med forundersøkelser, utredninger, beskrivelse og bestemmelser for utvidelse av E6 mellom Ranheim og Værnes til firefelts veg. 

 

 

Sjetébrua

Tidligere Snekkarberget bru

Som en del av rammeavtalen mellom ÅF Reinertsen (ÅRE) og Levanger kommune prosjekterte ÅRE en spenstig skråstagbru over Sundet i Levanger.

Fv 714 Saghølen-Stormyra

LAKSEVEGEN

Prosjektet Fv.714 Laksevegen ligger i Snillfjord kommune og er eneste vegforbindelse til Orkanger/Trondheim for kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya. 

 

Farriseidet

Vestfoldbanen

ÅF Reinertsens arbeid består av prosjektering av grunnarbeidene for detalj-, regulerings- og byggeplan samt utarbeidelse av byggemeldinger/SØK og FDV-dokumentasjon for dobbeltspor langs parsell 12.1. Farriseidet - Telemark grense, Vestfoldbanen. Strekningen er 8,8 km lang.

Rypklubbeidet

Industriområde

Oppdraget består i hovedsak av prosjektering av Rypklubbeidet industriområde og tilhørende infrastruktur med opsjon på bestilling av anbudsbehandling, kontrahering, funksjon ansvarlig søker og prosjektledelse/prosjektadministrasjon med økonomioppfølging i byggefasen.

 

Se også vårt datterselskap, tegn_3s referanseprosjekter: http://www.tegn3.no/prosjekter