Fornyet tillit! Prolongering av rammeavtale med Oslo kommune - Klima- og energifondet

Vi har fått den meget gode nyheten fra Oslo kommune om at de benytter seg av opsjonen om å forlenge kontrakten med ett år til 31.8.17. Dette er veldig hyggelig! 

 

Prosjekt «klima- og energifondet»

ÅF Reinertsen, ved gruppe for Energi- og miljø, er operatør for tilskuddsordningen til Klima- og energifondet som forvaltes av Oslo kommune Bymiljøetaten Enøk. Klima- og energifondet er på ca. 470 mill. kr og blir brukt til å gi tilskudd og lån til gjennomføring av enøktiltak i private boliger, boligsameier og næringsbygg. Som operatør for fondet er hovedoppgavene våre rådgivning og saksbehandling, opplæring og kursing, rapportering, klimaregnskap, utredninger, FoU og pilotprosjekter.

Som operatør er vi er hovedkontaktpunkt mot søkere og byggeiere og vi driver med saksbehandling og gir energifaglig rådgivning for både små husholdninger, boligsameier og næringsbygg i forbindelse med søknader, ferdigmeldinger og kvalitetssikring av enøkanalyser. Vi arrangerer informasjonskvelder, utarbeider annonser og informasjonsmateriale, utvikler facebooksiden til fondet, gir kurs i energioppfølgingssystem, godkjenner enøkkonsulenter for tilskuddsordningen, utarbeider klimaregnskap for Oslo kommune og rapporterer data om søknader, utbetalinger, besparelser, CO2-reduksjon og annet fondet har oppnådd på månedsbasis til kommunen.  

 

Det er fornøyde kunder vi lever av. Tusen takk til alle involverte for strålende innsats! La oss fortsette sånn!