Vurdering av grunnforhold – Vingulmorkveien og Torsbekkdalen

Geo i Bru og Geo-gruppen inngikk tidlig i høst en rammeavtale på geolog og geoteknikerkompetanse med Østfold fylkeskommune. I løpet av høsten har det kommet tre avrop, hvor vi har vunnet alle!

 

Det siste avropet kommer fra Sarpsborg kommune og oppdraget skal avklare områdestabilitet og grunnforholdenes betydning for regulering av Vingulmorkveien og Torsbekkdalen. Her skal det bygges fortsettelse av Vingulmorkveien, ny gang- og sykkelvei, legges til rette for utvikling av kontorarbeidsplasser og etablere langtidsparkering.

 

Det er utfordrende grunnforhold i området, med tykke marine avsetninger og fyllmasser. Det er påvist kvikkleire og har tidligere vært flere ras/utglidninger i dalen.

 

Så dette blir et spennende og utfordrende prosjekt for geo-gruppen!

 

 

 

 

Gunnlaugur Brjann Thorbergsson

Prosjektansvarlig

Bildet viser Torsbekkdalen og er fra konkurransegrunnlaget fra Sarpsborg kommune.

Bildet viser Torsbekkdalen og er fra konkurransegrunnlaget fra Sarpsborg kommune.