Skarnes stasjon er levert!

ÅF Reinertsen og tegn_3 har levert teknisk detaljplan for Skarnes stasjon! Prosjektet omfatter ombygging av stasjonsområdet for større trafikk og mottak av nye Flirt-tog, inkludert den nye Sentrumspassasjen under sporområdet.

Skarnes stasjon er et viktig knute- og krysningspunkt for Skarnes. For å krysse jernbanesporene er det i dag en planovergang for gående, sikret med bom, lys og lyd. Det er likevel registrert mange uønskede hendelser her, og planovergangen skal derfor erstattes med en ny undergang for gående og syklende, kalt Sentrumspassasjen.

Skarnes stasjon planlegges for å kunne motta dobbelt sett Flirt-tog, og kunne håndtere mulig framtidig systemkryssing, med grunnlag i at nødvendig sikkerhet ivaretas både for togpassasjerer og alle andre trafikantgrupper som krysser stasjonsområdet. I stasjonsområdet omfatter planen arealer tilgrenset stasjonsbygningene, plattformer, parkeringsområder, «sentrumspassasjen» og en veg parallelt med jernbanen syd for stasjonen.

Med svært god kompetanse og tilstrekkelig kapasitet har vi levert en faglig og kvalitetsmessig veldig god jobb. Tilbakemeldingene fra kunden har vært meget positive, og vi takker alle involverte og samarbeidspartnere, deriblant ÅF Sverige og ÅF Advansia for flott innsats!