ÅF signerer eksklusiv rammeavtale for tekniske tjenester på Follobanen med Bane NOR

Follobanen_tunnelarbeider-og-samleband_Accione Ghella Joint Venture.jpg

Avtalen dekker tekniske tjenester til Bane NOR i Follobaneprosjektet innenfor områdene jernbaneteknikk, tunnelboring/TBM og bygg/anleggstekniske fag. Oppdraget i rammeavtalen er å støtte Follobaneprosjektet med kompetanse inn i byggherres organisasjon og utføre tredjeparts verifikasjon, tekniske vurderinger og studier.

- Den nye Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt og vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski når den tas i bruk. Med lokalisering på det sentrale Østlandsområde, hvor ÅF har flere kontorer, er dette en svært spennende mulighet for oss. Vi ser fram til å bidra til en sikker og god gjennomføring av utbyggingen av Follobanen sammen med Bane NOR, sier Rune Hardersen, adm.dir ÅF Norge.

Bildet: Kontraktsignering fredag 17.11.2017 mellom f.v. Rune Hardersen, ÅF og BaneNOR.

Bildet: Kontraktsignering fredag 17.11.2017 mellom f.v. Rune Hardersen, ÅF og BaneNOR.

ÅF stiller med sterk lokal og internasjonal kompetanse og har med seg det spanske konsulentselskapet TYPSA som en sentral partner.

- I praksis betyr dette at vi får brukt hele vår faglige bredde på tvers av ÅF både i Norge og internasjonalt gjennom ÅF i Sverige og i Sveits, sier Anton Husøy, direktør Infrastruktur, ÅF Engineering.

Rammeavtalen har oppstart i 2018 og går over fire år + ett års opsjon.

Bilde øverst: Massen fraktes ut på samlebånd ved tunnelarbeider under Ekebergåsen. Kreditering: Accione Ghella Joint Venture

Ny skole i tre skal samle Tiller

Illustrasjon: Arkitema Architects

Illustrasjon: Arkitema Architects

Arkitema Architects og ÅF Engineering har vunnet konkurransen om ombygging og utvidelse av Tiller videregående skole (vgs) sør i Trondheim.

Dette er en stor og spennende jobb for ÅF Engineering, som leverer alle ingeniørfagene i tillegg til prosjekteringsledelse.

Skolen skal utformes i tre med solcellepaneler på taket og bli et sentralt knutepunkt på Tiller, med fokus på kunnskap, kultur og samfunn.

Prosjektet på 19500m2 vil bedre utdannings- og oppholdsmulighetene ved skolen, som i dag rommer 650 studenter. Med den nye planen blir det plass til 800 studenter på et campus som relativt enkelt kan utvikles videre, og dermed gi plass til de 1000 studentene en forventer her i 2030.

I tillegg til å skape mer plass og bedre vilkår for studenter er det meningen at skolen åpnes for lokalsamfunnet og dermed blir et samlingssted for hele Tiller. Derfor har vinnerforslaget en hovedgate som kan holdes åpen utenom skoletiden. Her vil besøkende få tilgang til kantine, kafe, auditorium og bibliotek, som vil styrke byens kulturtilbud.

Miljøvennlig og fleksibelt vinnerforslag

Den dominerende bruken av tre, både utvendig, konstruktivt og innvendlig vil skape en oppsiktsvekkende bygning som understreker skolens miljøaspekt. På de skrå takflatene i nybygget er det plassert solcellepaneler og ellers tekkes taket med en lys papp, mens taket på eksisterende bygg tekkes med Sedumtak med beplantning på. For å oppnå kommunens ambisiøse energikrav etterisoleres utvendig fasade i eksisterende bygg.

- Prosjektet har høye miljøambisjoner og vi ser fram til å bruke hele vår faglige bredde til å skape fremtidens Tiller vgs i samarbeid med Arkitema, oppdragsgiver og brukergruppene ved skolen, sier Hallstein Ødegård, avdelingsleder i ÅF Engineering.

- Bygget får en markant arkitektur som signaliserer at her skjer det noe viktig og pirrer nysgjerrigheten. Vi har søkt å skape en fleksibel ramme om en skole i endring. Vår plan gir rom for ulike undervisningsprinsipper og endringer over tid. Samtidig blir det et miljøvennlig bygg der miljøvennlig materialbruk er i fokus. Til sammen gir det et prosjekt som folk på Tiller forhåpentligvis blir stolte av og som vi tror kommer til å gjøre en forskjell for de mange menneskene som kommer til å bruke skolen i fremtiden, sier Astrid Charlotte Seeberg, forretningsområdesjef i Arkitema.

Vil gjøre Oslo bussterminal til en destinasjon

En lysere og mer attraktiv bussterminal. Illustrasjon tegn_3

En lysere og mer attraktiv bussterminal. Illustrasjon tegn_3

Gjennom et unikt tverrfaglig samarbeid mellom tegn_3, Designit og flere samarbeidspartnere vil Oslo bussterminal få et etterlengtet ansiktsløft, bli en ny merkevare og tilby en forbedret kundereise. Målet er å forvandle området til en destinasjon og forsterke kollektivtransportnettet i Norge.

Torsdag 6. september offentliggjorde Akershus Kollektivterminaler FKF (AKT) løsningsforslaget for Oslo Bussterminal. Datterselskapet vårt tegn_3 hatt en sentral rolle både i skisse- og forprosjektet. ÅF Lighting har hatt ansvar for belysningen og nettopp belysning er en av faktorene som vil gjøre Oslo bussterminal til et tryggere område å ferdes i.

Tverrfaglig samarbeid

I forprosjektet fikk tegn_3 med samarbeidspartnere oppgaven med å lage et forslag som kan transformere Oslo Bussterminal til en moderne, trygg og attraktiv bussterminal. Oslo Bussterminal er den tredje største transportterminalen i Norge, med 50.000 reisende og over 1.350 bussbevegelser pr. dag.  Mange har også bussterminalen som arbeidsplass.

Perspektiv. Illustrasjon tegn_3. 

Perspektiv. Illustrasjon tegn_3. 

- Oslo bussterminal har ikke et godt renommé i dag og for mange er det et sted man helst unngår om man kan og satt veldig på spissen hjelper det ikke da å bare male noen vegger, selv om arkitekturen selvfølgelig er viktig. Vi innså tidlig at her var det store muligheter for å løfte hele området rundt bygget og ved å tenke nytt og annerledes var det mulig å oppnå så mye mer, sier Jeff Forbes, byplanlegger og arkitekt i tegn_3.

Dermed fikk tegn_3, som har ansvar for prosjektledelse, arkitektur og urban design i prosjektet med seg Designit på laget slik at fagområdene arkitektur, tjenestedesign og merkevarebygging har jobbet tett sammen om en helhetlig løsning.

- Det at vi har jobbet tverrfaglig og i tett dialog med strategiske partnere, som Oslo kommune, Ruter og Galleri Oslo har gitt oss en unik mulighet til å skape noe større og mer relevant enn hvis hver faggruppe hadde jobbet for seg, legger Jeff til.

Gjennom workshoper med en bred referansegruppe, brukerundersøkelser og grundig kartlegging fikk prosjektet innsikt på hva de faktiske utfordringene er.

- I innsiktsfasen har det vært viktig å få tilbakemelding fra brukerne av terminalen. Vi har snakket direkte med folk og på denne måten fått et reelt bilde av behovene til de som skal reise og de som jobber på bussterminalen, sier Marit Helgesen, senior tjenestedesigner i Designit.

Lys og attraktiv bussterminal med ny merkevare

Selve bussterminalen blir transformert og vil oppleves som lysere og mer attraktiv. Belysning, tilgang, tydelig skilting og økt aktivitet vil koble bussterminalen til byen og være med på å gjøre området tryggere.

Det er utviklet og lansert en ny merkevare for Oslo bussterminal, OBT. Den blir viktig for å skape stolthet til arbeidsplassen og bygge renomméet til Oslo bussterminal.

Ny hovedinngang OBT. Illustrasjon tegn_3 

Ny hovedinngang OBT. Illustrasjon tegn_3 

- Det har vært viktig for oss å forme Oslo bussterminal som en merkevare som snakker til folk som mennesker, og ivaretar deres reelle behov. Og ikke bare som nok en busstasjon. Målet har vært å skape en unik merkevare med egen personlighet og egne verdier. En merkevare med konsekvent tilstedeværelse i både arkitektur, visuell identitet, kommunikasjon, interiørdesign og tjenester, sier Francesco Volpi, senior Brand Designer i Designit.

- Nå når løsningsforslaget er levert og godkjent føler vi at vi har tatt det første store skrittet i riktig retning for å transformere Norges største bussterminal til et pulserende, trygt og attraktivt byrom for alle, avslutter Jeff.

Arbeidet med å renovere Oslo bussterminal starter første kvartal 2018 og skal stå ferdig før sommeren 2019. De andre samarbeidspartnerne i forprosjektet er Rambøll og Asplan Viak.

 

tegn_3 og ÅF skal jobbe med byutvikling i Bodø

 

Ideskisse fra Hålogalandsgata i Bodø, laget av Anna Holand i ÅF Engineering.

Ideskisse fra Hålogalandsgata i Bodø, laget av Anna Holand i ÅF Engineering.

tegn_3 og ÅF Engineering med samarbeidspartnere har fått i oppdrag av Bodø kommune å lage et forslag til et urbant utviklingskonsept for Rønvikjordene i Bodø.

Rønvikjordene ligger i forlengelsen av lufthavnsområdene og skal transformeres til en helt ny bydel. Bodø er en av landets raskest voksende byer. Ifølge prognosene skal befolkningen vokse med opptil 17 000 innbyggere frem til 2040. En vekst på opp mot 35 % i løpet av en generasjon vil stille høye krav til hvordan byen utvikles. Kommunens målsetning er å bli verdens smarteste by.

Bodø har realisert flere viktige prosjekter i bykjernen – bl.a. Kulturkvartalet. Nå skal prinsippene for videre vekst fastlegges, hvor Rønvikjordene har en strategisk viktig posisjon som forbindelse til både eksisterende rekreasjonsområdet og til ny by når dagens flyplass relokaliseres.  

- Dette er et av de mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge for tiden og det blir skikkelig gøy å gå i gang med oppgaven. Urbanisme er et av satsningsområdene våre og sammen med våre samarbeidspartnere stiller vi med et sterkt team, sier Pål Erik Olsen, avdelingsleder tegn_3 Oslo.

Teamet består av tegn_3, SLA landskapsarkitekter, ÅF Engineering, Norsk landbruksrådgivning, Ecofact og Scansurvey. Det er tre team med i konkurransen hvor det foretrukne forslaget vil bli videreført til en områdereguleringsplan for Rønvikjordene.

- Vi ønsker å utforske mulighetene for å lage et «blågrønt» byområde der urbant jordbruk, overvannshåndtering, grønn mobilitet og livskvalitet kobles med klassiske urbane strukturer og kvaliteter. Målet er å lage et forslag som gjør at folk flytter til byen fordi Bodø er stedet de mest av alt ønsker å flytte til, ikke fordi de må, avslutter Pål Erik.

tegn_3 har nylig gjennomført en kartlegging av nærmiljøkvaliteter i Rensåsparken og ser fram til et videre samarbeid med Bodø kommune.

Arkitektkontoret tegn_3 er heleid av ÅF Engineering og sammen utgjør vi et av Norges største rådgivermiljøer. 

ÅF er tildelt rammeavtale med Bane NOR

Rammeavtalen gjelder utredninger, hovedplaner og offentlige planer. Foruten ÅF i Sverige og datterselskapet tegn_3 er Atkins med som hovedpartner i avtalen.

Bane NOR vil ha stort trykk på et omfattende planarbeid de nærmeste årene for å tilfredsstille ambisjonene i Nasjonal Transportplan og for å kunne sikre en god gjennomføring av prosjektene.

- Med denne avtalen får vi muligheten til å bidra inn i noen av Norges viktigste samfunnsprosjekter. ÅF i Sverige bidrar med sin omfattende jernbanetekniske kompetanse og sammen med øvrige partnere utgjør vi et sterkt team for Bane NOR, sier Håkon Dragsund, avdelingsleder region øst i ÅF Engineering.

Rammeavtalen har en varighet på fire år med to opsjoner på to år hver. 

Søsterselskapet ÅF Advansia har nylig også skrevet under en rammeavtale med Bane Nor på prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Bildet: F.v. Arnfinn Hardersen (ÅF), Gorm Frimannslund (CEO Bane NOR) og Anne Kristin Ranvig (ÅF)  

Bildet: F.v. Arnfinn Hardersen (ÅF), Gorm Frimannslund (CEO Bane NOR) og Anne Kristin Ranvig (ÅF)
 

Bygningers verdiskapning

Bildet er fra workshopen arrangert av Bygg21.

Bildet er fra workshopen arrangert av Bygg21.

Hva gir bygninger verdi? ÅF Engineering og tegn_3 har i samarbeid med NTNU på oppdrag fra Bygg21 gjennomført et dypdykk i hvordan formålsbygninger skaper verdi for eier, brukere og samfunn.

Nå er studien ferdig og resultatet fra arbeidet kan leses i rapporten ”Bygningers verdiskapning”. Bygg21 skal bruke rapporten til å utvikle prinsipper for bærekraftig kvalitet for fremtidens bygg og områder.

- Endelig har vi en samling av nasjonale og internasjonale kunnskapskilder om hva som gir bygget verdi, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

I forbindelse med lanseringen av rapporten arrangerte Bygg 21 en åpen frokostworkshop hvor Kjersti Bjørkeng Størdal fra ÅF holdt innlegg om bygningers verdiskapning.

 

Les mer på Bygg21: Kunnskapsstudie om bygningers verdiskapning
Her ligger også selve rapporten. 

Bildet: Kjersti Bjørkeng Størdal, Utvikling og analyse.

Bildet: Kjersti Bjørkeng Størdal, Utvikling og analyse.

Hva skal fremtidens campus på NTNU inneholde?

Ill. NTNU

Ill. NTNU

Dette er kjernen i hva ÅF og tegn_3 skal se på i prosjektet Kartlegging og konseptutvikling for NTNU Campusutvikling som er en del av masterplan for ny campus. 

NTNU skal i perioden 2016-2025 samle campus i Trondheim til området rundt Gløshaugen. Et stort og viktig tema for utvikling av campus er hvordan omgivelsene til ansatte og studenter skal utformes. Det vil si, hvordan skal de jobbe sammen? Hvor skal de møte hverandre og hvordan kan det legges til rette for at de skal lære mest og best når det nye campusområdet står ferdig? Hvilke rom og funksjoner skal campus ha?

Ill. Samling av campus NTNU i Trondheim. Copyright: NTNU

Ill. Samling av campus NTNU i Trondheim. Copyright: NTNU

På oppdrag fra Campusutvikling NTNU skal en prosjektgruppe satt sammen av fageksperter fra ÅF Engineering, tegn_3 og Architectopia lede arbeidet med å finne svar på disse spørsmålene.

- Vi fikk inn flere gode tilbud. Tildelingen er i hovedsak gjort på bakgrunn av teamets kompetanse og forståelsen av oppdraget som skal utføres, og det valgte teamet har vært best på nettopp dette, forteller Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutvikling NTNU.

Prosjektgruppen vil samle kunnskap om organisasjonen som den er i dag, hvordan ansatte, studenter og andre bruker rommene og områdene, samt hvilke behov og ønsker gruppene har. Både bruk av arbeidsgrupper og kvantitative og kvalitative undersøkelser vil være sentralt i arbeidet som skal pågå fra mai 2017 og ut året. Kunnskapen skal brukes til å planlegge hva fremtidig campus skal inneholde.

Ill. copyright NTNU

Ill. copyright NTNU

- Vi er utrolig glade for å ha vunnet dette prosjektet og får være med å utforme fremtidens campus i Trondheim. ÅF og tegn_3 har Norges sterkeste miljø på arbeidsplassutforming og utvikling og analyse, og det er en av grunnene til at vi har kommet inn her, sier Kjersti Bjørkeng Størdal, seniorrådgiver i ÅF.

Resultatet fra delprosjektet Kartlegging og konseptutvikling inngår sammen med delprosjektene for fysisk plan og faglig lokalisering i masterplan for samlet campus i Trondheim. Masterplanen skal behandles i NTNUs styre i desember 2017.

ÅF har tidligere bidratt i blant annet utforming av kvalitetsprogram, program for involvering og rapport om overordnet lokalisering for NTNU Campusutvikling. I tillegg har tegn_3 sammen med WSP prosjektledelse for delprosjektet fysisk plan som går parallelt med prosjektet for kartlegging og konseptutvikling.

 

Les mer om NTNU campusutvikling: NTNU campusutvikling

Seminar: Fremtidens campus

Bildet: Siri Hunnes Blakstad, ÅF holder innlegg om arbeids- og læringsformer.

Bildet: Siri Hunnes Blakstad, ÅF holder innlegg om arbeids- og læringsformer.

Hvordan sikre at campusene har en arkitektur som fremmer gode lærings- og arbeidsmiljø samtidig som de er arealeffektive?

Dette var agendaen for seminaret Kunnskapsdepartementet og Statsbygg arrangerte i 9. mai for universitets- og høyskolesektoren. Siri Hunnes Blakstad og Kjersti Bjørkeng Størdal fra ÅF og tegn_3 holdt innlegg om sine erfaringer innen campusutvikling.

- En viktig forutsetning for å nå regjeringens mål for kvalitet gjennom strukturreformen, er at institusjonenes campuser har en arkitektur som fremmer godt lærings- og arbeidsmiljø, samtidig som de er arealeffektive, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i et sitat på regjeringen.no.

I løpet av seminaret belyste forskere og ledere fra inn- og utland noen av de problemstillingene ledere av institusjonene støter på. Målet er at deltakerne skal lære av hverandres erfaringer og det skal inspirere til god ledelse ved utvikling og bruk av campus og bygg.

Fremtidens arbeids- og læringsformer

ÅF Engineering og datterselskapet tegn_3 er involvert i flere campus-prosjekt i Norge, blant annet i for universitetene i Trondheim, Ålesund og Harstad. 

Ifølge Siri Blakstad Hunnes, direktør og viseadm.dir. i ÅF, må vi forstå hvordan undervisning og forskning utvikler seg i forhold til campus sin rolle som virkemiddel. Vi ser nye læringsformer, dannelse av tverrfaglige forskningssenter, behov for ulike møteplasser og nye samarbeidsformer med samfunnet rundt campus. 

- Vi jobber forskningsbasert for å forstå universitetets behov og omgivelsenes betydning for å utvikle nye arbeids- og læringsformer, sier Siri.

Brukerinvolvering i sentrum

Kjersti Bjørkeng Størdal, seniorrådgiver i ÅF snakket om brukerinvolvering for campusutvikling. Hun presenterte hvordan og hvorfor brukere bør involveres i strategisk arbeidsplassutforming: Som kunnskapsbærer om dagens praksis og som endringsagent i egen organisasjon.  

- Endring av rom kan være et dyptgripende virkemiddel for organisatorisk endring – i ønsket eller uønsket retning. Derfor er det viktig at campusutvikling skjer med et strategisk blikk for øyet – både med hensyn på brukernes tilfredshet, men også med hensyn på organisasjonens mål og økonomiske rammer, sier Kjersti.

 

Se sendingen fra seminaret her:

ÅF-team valgt som rådgivere for Femern-tunnelen

Illustrasjon av Femern-tunnelen. Copyright: Femern AS

Illustrasjon av Femern-tunnelen. Copyright: Femern AS

(6. april 2017) Statseide Femern A/S (Femern) velger ÅF med samarbeidspartnere som interne rådgivere i det dansk-tyske tunnelprosjektet mellom Rødby i Danmark og Puttgarden i Tyskland.

Den 18 km lange tunnelen blir verdens lengste nedsenkede tunnel med kombinert vei og jernbane. Når tunnelen etter planen er ferdig i 2028 vil den forkorte reisen mellom København og Hamburg med 16 mil.

Et bredt internasjonalt rådgiverteam fra ÅF i Norge, Danmark og Sverige, Atkins Danmark og det tyske rådgivningsselskapet Obermeyer Planen + Beraten GmbH vil i de kommende årene være tekniske rådgivere for Femern. Rådgiveravtalen har en samlet estimert verdi på EUR 35 millioner, som tilsvarer ca. 321 millioner norske kroner.

ÅF i Norge skal levere rådgivertjenester på konstruksjonen av tunnelen.

- Vi er veldig stolte av å være med på å skape historie når Skandinavia knyttes tettere til resten av Europa, og vi ser frem til å bidra med vår kompetanse innen marinekonstruksjoner, sier Anton Husøy, direktør for infrastruktur i ÅF Engineering.

Det internasjonale rådgiverteamet skal stille ressurspersoner og eksperter til disposisjon for den tekniske avdelingen til Femernforbindelsen, som er ansvarlig for prosjektering og etablering av tunnelen, tekniske installasjoner og landanlegg.

I følge Femern leverte ÅF tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. – Dette gir oss muligheten til å inkludere høyt kvalifiserte ressurspersoner i vår tekniske avdeling, spesielt når anleggsprosjektet starter for fullt etter tysk myndighetsgodkjennelse, sier Henrik Christensen, teknisk direktør i Femern.

I tillegg til det utvalgte rådgiverteamet kan Femern også trekke på partnernes nettverk av spesialister.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Anton Husøy, direktør Infrastruktur, ÅF Engineering
E-post: anton.husoy@afconsult.com
Tlf. 915 44 356.

 

Les mer om Femern-prosjektet.
Her er lenke til bildearkivet til Femern-prosjektet.

ÅF holder kurs i vegprosjektering på NTNU

I begynnelsen av april holdt Ronny Rostad, vegplanlegger i ÅF to dagers kurs i vegprosjektering med Novapoint for Bygg- og miljøteknikkstudentene ved NTNU.

Kurset var satt opp i samarbeid med Industrikontakten, som er bedriftskontakt i linjeforeningen for Bygg- og miljøteknikk. De 30 plassene som var tilgjengelig på kurset ble fulltegnet på noen minutter!

Den første dagen var dedikert til en teoretisk gjennomgang av verktøyet og på kursets andre dag fikk studentene prøve seg på praktisk prosjektering av et trompetkryss. Det var populært.

- Studentene viste stor interesse både for vegfaget og programvaren vi benytter. De ønsker å være best mulig forberedt når de kommer ut i jobb, og forhåpentligvis treffer jeg igjen noen av de i ÅF om noen år, sier Ronny.

Bildet: Studentene bryner seg på prosjektering i Novapoint.

Bildet: Studentene bryner seg på prosjektering i Novapoint.

20 års erfaring

Ronny Rostad har over 20 års erfaring med både bruk og utvikling av Novapoint. Han representerer ofte ÅF på forskjellige arrangement og messer hvor han viser live prosjektering av veg. I tillegg har Ronny ansvar for opplæring av kollegaer internt i ÅF.

- Det som motiverer meg på jobb er muligheten til å bidra til å bygge egen og andres kompetanse, og gjøre mitt beste for at ÅF lykkes innenfor mitt fagområde i Norge, avslutter Ronny.

Bildet: Alle fikk diplom for fullført kurs.

Bildet: Alle fikk diplom for fullført kurs.

Om Novapoint

Novapoint er et profesjonelt programvareverktøy for infrastrukturprosjekter som brukes til effektiv prosjektering av alle aspekter av moderne veier, jernbaner, tunneler, bruer, vann og avløp.

ÅF satser offensivt i Norge

Bildet: Rune Hardersen, adm.dir. ÅF Norge. Foto: Sindre Kinnerød

Bildet: Rune Hardersen, adm.dir. ÅF Norge. Foto: Sindre Kinnerød

(30. mars 2017) Etter en solid utvikling gjennom organisk vekst og flere oppkjøp i 2016, samler ÅF nå alle sine norske virksomheter i ÅF Norge. Målet med etableringen av ÅF Norge er å videreutvikle og utnytte selskapets faglige bredde for å skape større merverdi for kundene.

ÅF Norge er et konsulentselskap innenfor bygg, infrastruktur, energi, industri i tillegg til IKT. Tjenesteområdene inkluderer rådgivning innen prosjektledelse, prosjektering, arkitektur, plan, lysdesign og IKT. Selskapet er en del av det svenske ÅF-konsernet, et av de største og mest lønnsomme multidisiplinære ingeniørselskapene i Skandinavia.

ÅF Norge er etablert med en sterk ledergruppe med Rune Hardersen som Country Manager.

- Ved å samle alle tjeneste- og fagområdene våre under ÅF Norge kan vi bli en enda bedre partner for våre kunder. Det gir oss muligheten til å forstå kundenes samlede behov og ta et mer helhetlig ansvar for å løse deres utfordringer slik at de når sine mål, sier Rune Hardersen, Country Manager for ÅF Norge.

Planlegger å ansette 500 innen 2020

Ambisjonen er å bli den beste partneren for kundene og en av Norges mest attraktive arbeidsgivere for ingeniører og arkitekter. Selskapet er i sterk vekst og regner med å ansette 500 nye dyktige medarbeidere innen 2020.

- Med den store bredden av viktige prosjekter vi bidrar til å realisere, de utrolig engasjerte kollegaene vi har på laget og den utviklingen selskapet nå er inne i – kunne jeg ikke tenkt meg noe annet sted å jobbe, sier Rune Hardersen.

ÅF Norge har i dag over 800 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim, Molde, Lillestrøm, Sandefjord, Bergen og Tromsø. Selskapet hadde en omsetning på over en milliard norske kroner i 2016.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Rune Hardersen, Country Manager i ÅF Norge, Mobil: 413 05 883, Rune.Hardersen@afconsult.com.

Om ÅF Norge

ÅF Norge består av ÅF Advansia, ÅF Solid Engineering, ÅF Solid Consult og ÅF Technology som leverer prosjektledelse, mens ÅF Engineering og ÅF Industry jobber med prosjektering. Tegn_3 er selskapets arkitektmiljø og ÅF Lighting er internasjonalt anerkjente spesialister på lysdesign.

ÅF Norge er et heleid selskap av det svenske ÅF-konsernet som har røtter tilbake til Malmø i 1895. ÅF-konsernet har en salgsomsetning på ca 11 milliarder SEK, 9 000 ansatte og 100 kontorer i mer enn 30 land. Selskapet ledes av Jonas Wiström.

Årets anlegg 2016: E6 Frya-Sjoa

Bildet: F.v. Bård Pettersen og Børre Bekkelien, ÅF Engineering på årets Byggegalla. Foto: Byggeindustrien.

Bildet: F.v. Bård Pettersen og Børre Bekkelien, ÅF Engineering på årets Byggegalla. Foto: Byggeindustrien.

E6 Frya-Sjoa ble 29.3. kåret til Årets anlegg 2016 under årets Byggegalla i Oslo.

Dette har vært den største veiutbyggingen i Norge de siste årene og 17.desember i fjor åpnet den 33 km lange strekningen gjennom Gudbrandsdalen.

I juryens begrunnelse heter det bl.a.:

«E6 Frya-Sjoa er et forbilledlig eksempel på hvordan et stort inngrep, i et kulturlandskap av nasjonal verdi, har underordnet og tilpasset seg landskapet. Nye E6 smyger seg gjennom landskapet på en måte som om den alltid har ligget der. 33 kilometer vei med tunneler og brukonstruksjoner med fremragende ingeniørkunst og arkitektur av vår tid. Prosjektet har stor samfunnsnytte og imponerer med solid og omsorgsfull gjennomføring særpreget av tillit og samhandling mellom aktørene. Resultatet er blitt en miljøtilpasset, trafikksikker og vakker vei som tar både naboene til veien og trafikantene på alvor Et vellykket prosjekt som til fulle tjener sin hensikt.»

Bildet: E6 Vinstra-Sjoa Foto: Arild Solberg, Statens vegvesen.

Bildet: E6 Vinstra-Sjoa Foto: Arild Solberg, Statens vegvesen.

ÅF Engineering AS har stått for prosjektering av parsellen Vinstra-Sjoa. Vi har hatt ansvar for å lage byggeplan med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger samt oppfølging i byggetid av Vinstra-Sjoa i Gudbrandsdalen. Parsellen er parsellen er ca. 16 km lang og inkluderer bl.a. Teigkamptunnelen på 3,6 km og ca 20 nye konstruksjoner. Prosjekteringsoppdraget startet høsten 2011 og har pågått fram til nå.

Vi er stolte og glade for denne prisen, og kan nå sette et verdig punktum for et meget godt prosjekt.

Gratulerer til alle og takk til Statens vegvesen for et godt samarbeid!

Les mer om prosjektet og Årets anlegg i Byggeindustrien: E6 Frya-Sjoa kåret til Årets Anlegg 2016

 

Bård Pettersen
Prosjekteringsleder

ÅF er med på å utvikle stor amerikansk trampolinepark

Illustrasjon: Altitude/tegn_3.

Illustrasjon: Altitude/tegn_3.

(28.3.2017) I løpet av sommeren 2017 åpner Altitude sin første trampolinepark i Norge på Billingstad utenfor Oslo. ÅF leverer prosjektledelse, arkitekttjenester og lysdesign til prosjektet.

Trampolineparken på 1.800 kvm vil tilby et bredt utvalg av hoppe- og klatremuligheter. I tillegg blir det syv rom for bursdagsfester, andre arrangementer og en kafeteria.

Det er et økende marked for trampolineparker i hele verden, inkludert Norge. Trampolineparken på Billingstad er et samarbeid mellom norske Apex og amerikanske Altitude. Sistnevnte er en franchisekjede med trampolineparker over hele USA. Dette blir deres første trampolinepark i Norge.

Illustrasjon: Altitude/tegn_3.

Illustrasjon: Altitude/tegn_3.

- Jeg har besøkt masse trampolineparker i USA og Europa og mener at dette blir en av de råeste trampolineparkene jeg har sett, ikke bare i forhold til et nesten uendelig antall hoppemuligheter men også lys- og lydopplevelse. Planen er å åpne flere trampolineparker i Norge etter hvert, sier Samer Sidani, CEO i Apex.

ÅF har vært med helt fra starten av prosjektet da lokasjonen ble valgt og er allerede godt i gang med prosjekteringen. De samarbeidende ÅF-selskapene er ÅF Engineering, ÅF Lighting og arkitektselskapet tegn_3.

- Dette er et spennende prosjekt for oss hvor vi får utnyttet den tverrfaglige kompetansen i ÅF. Det har vært en stor fordel for oss å være med fra starten både i forhold til prosjektgjennomføring og valg av endelige løsninger, sier Ottar Skarstein, direktør Bygg og Industri i ÅF Engineering.

- Vi er veldig fornøyde med det teamet har levert så langt. For oss var det avgjørende å jobbe med de beste ekspertene og det har helt klart vært en fordel å ha en «one stop shop» for de tjenestene vi trengte. Det har gjort koordineringen mye enklere, sier Sidani, CEO.

Trampolineparken bygges i det tidligere Varner-bygget på Billingstad som eies av Eiffel Eiendom AS og Asker Eiendom AS. DNB Næringsmegling AS har bistått i forbindelse med utleie av eiendommen.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Ottar Skarstein, direktør Bygg og Industri i ÅF Engineering
Mobil: 928 23 239, e-post: ottar.skarstein@afconsult.com

Samer Sidani, CEO i Apex
958 65 458,

Illustrasjon: Altitude/tegn_3.

Illustrasjon: Altitude/tegn_3.

ÅF signerer rammeavtale for kontroll av bruer med Statens vegvesen

Avtaleperioden er på tilsammen fire år (inkludert opsjoner) og gjelder kontroll for godkjenning av bruer for Vegdirektoratet.

Illustrasjonsfoto: Arild Solberg/Statens vegvesen.

Illustrasjonsfoto: Arild Solberg/Statens vegvesen.

Rammeavtalen gjelder kontroll av betong-, stål- og samvirkebruer på hele veinettet i Norge. ÅF skal gjennomføre kontroll med hensyn til teknisk delgodkjenning og/eller godkjenning av byggeplaner. Rammeavtalen erstatter den tidligere rammeavtalen fra 2013-2016.

- Vi er glade for tilliten som Statens vegvesen viser oss med å inngå en ny rammeavtale på dette området. Det er en bekreftelse på vår plass i markedet og i brumiljøet, sier Anton Husøy, direktør for Infrastruktur i ÅF Engineering.

Rammeavtalen deles med flere avtalepartnere og har et totalt estimert omfang på 75 millioner kroner. Dette tilsvarer kontroll av rundt 300 bruer årlig over fire år.


Kontakt:
Anton Husøy, direktør for Infrastruktur, ÅF Engineering
E-post: anton.husoy@afconsult.com
Tlf. 915 44 356

 

Ullerntunet har fått BREEAM Excellent-klassifisering

Bildet over: Asgeir Jørgensen og Katja Tretiakova, BREEAM-koordinator i prosjektet.

Bildet over: Asgeir Jørgensen og Katja Tretiakova, BREEAM-koordinator i prosjektet.

Ullerntunet helsehus, Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjem er nå sertifisert med BREEAM Excellent. Det er dermed Norges første BREEAM-sertifiserte sykehjem.

ÅF Engineering har vært totalrådgiver og datterselskapet tegn_3 har vært arkitekt, plan og landskapsarkitekt på prosjektet. Bygget ble overlevert i januar i år og er allerede i bruk. 

- Det er ligger nøye planlegging bak BREEAM Excellent-klassifiseringen og vi er veldig stolte over å ha fulgt Ullerntunet helsehus fra skissefase til ferdig bygg, sier Asgeir Jørgensen, prosjektleder og leder for arkitektkontoret tegn_3.

Les mer om Ullerntunet

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifisering for bygninger.

Les mer om BREEAM her.

 

 

ÅF søker engasjerte ingeniører til nytt kontor i Tromsø

AF_Zlatan_7_fix_1_nett.jpg

ÅF satser nå i Tromsø og søker etter ingeniører og sivilingeniører som vil være med å bygge opp kontoret.

ÅF inngikk nylig en stor rammeavtale med Statens Vegvesen Region nord om levering a flerfaglige ingeniørtjenester til kommende veiprosjekter i Nord-Norge. Dette betyr at ÅF vil være en hovedleverandør av flerfaglige planleggingstjenester som konstruksjoner, vei, vann og avløp, geoteknikk m.m.

- For å imøtekomme den økende oppdragsmengden i nord, bygger vi nå opp et eget prosjekteringsmiljø i Tromsø. Vi søker nå etter ingeniører innen veg og VA og flere stillinger blir lagt ut etter hvert, sier Halvard Aaby Hansen, kontorleder ÅF Tromsø.

Med etableringen av et eget fagmiljø i Tromsø er selskapet rustet for videre vekst i regionen.

- Det skjer mye spennende i Nord-Norge, og vi har ambisjoner om å være en del av denne utviklingen. Vi skal nå bygge opp et eget prosjekteringsmiljø på vårt nyetablerte kontoret i Tromsø og vil samarbeide tett med vårt ingeniør-miljø i Trondheim og de andre ÅF-kontorene i Norge og i Sverige, legger Halvard til.

Nye stillinger til Tromsø-kontoret blir lagt ut fortløpende på: http://afengineering.no/ledige-stillinger/

For ytterligere informasjon, kontakt:

Halvard Aaby Hansen, leder for Tromsø-kontoret
halvard.aaby.hansen@afconsult.com
Tlf. 916 94 580

 

Om ÅF

ÅF Engineering er en del av ÅF, et av Skandinavias største ingeniør- og konsulentselskap innen energi, industri og infrastruktur. ÅF har vært med på å skape suksess for kundene sine siden 1895. Ved å kombinere kompetanse og ulike teknologier skaper selskapet lønnsomme, innovative og bærekraftige løsninger for en bedre fremtid.

Hovedkontoret til ÅF ligger i Sverige, men selskapet har kontorer og kunder over hele verden. Omtrent 8 500 ansatte jobber i ÅF i mer enn 30 land fra Brazil til Vietnam.

ÅF Engineering har ca. 400 medarbeidere i Oslo, Trondheim, Lillestrøm, Sandefjord, Bergen og Tromsø.


ÅF – Innovation by experience

Vi feirer ettårsdag!

I dag 1.2. har vi feiret ettårsdag som selskap og kolleger. Hurra!

Vi feirer ett år som selskap og kolleger, og bursdagsbarnet ble feiret som seg hør og bør med kake og samling!

Ett år med flotte prosjekter og knakende hyggelige kolleger går fort. Det har gått ett år siden vi etablerte et nytt firma, først ÅF Reinertsen, nå ÅF Engineering AS. Det har vært et år med stor utvikling og store endringer rundt oss. Samtidig er vi fremdeles de samme, gode kollegaene som har hjerte for faget og de spennende prosjektene som skal leveres.

På ett år har vi fått mange nye spennende oppdrag for nye og gamle kunder, og vi setter veldig pris på tilliten vi har fått fra både kunder og partnere. Vi er stolte og glade over at over 60 nye og dyktige fagfolk ville slutte seg til laget i 2016 og i 2017 skal vi bli enda flere!

Dette er bare begynnelsen, vi ser for oss en spennende utvikling for ÅF videre framover!

 

Hipp, hipp hurra!

 

 

Siri Hunnes Blakstad 

Kristian Reinertsen 

Bildet viser Siri Hunnes Blakstad og Arnfinn Hardersen som tar en bit av ÅF-kaka.

Bildet viser Siri Hunnes Blakstad og Arnfinn Hardersen som tar en bit av ÅF-kaka.

Nytt år, nytt navn

Vårt nye navn er nå offentlig godkjent, og er herved ÅF Engineering AS.

ÅF gikk i høst inn som 100% eier av ÅF Reinertsen, og som rent ÅF-selskap har vi valgt det velklingende navnet ÅF Engineering.

Vi er nå nesten 400 medarbeidere i Oslo, Trondheim, Sandefjord, Lillestrøm og Tromsø. Vi bretter opp ermene og ser frem til å fortsette arbeidet med å bli en attraktiv og god partner, leverandør og arbeidsplass, slik at ÅF blir et selvsagt og ønsket valg.

Vi gleder oss til å utvikle og gjøre spennende prosjekter sammen i 2017! 

ÅF inngår stor rammeavtale med Statens vegvesen Region nord

Foto: Tidlig vinter i tromsdalen av Mark Ledingham, Tromsø kommune.

Foto: Tidlig vinter i tromsdalen av Mark Ledingham, Tromsø kommune.

I skarp konkurranse har ÅF blitt tildelt rammeavtale med Statens vegvesen Region nord for levering av flerfaglige ingeniørtjenester til kommende veiprosjekter.

Dette betyr at ÅF vil være en hovedleverandør av flerfaglige planleggingstjenester som konstruksjoner, vei, vann og avløp, geoteknikk m.m. Rammeavtalen har en estimert årlig verdi på 200 millioner kroner. Avtalen gjelder for to år med opsjon på forlengelse ut 2020.

Denne kontrakten er den største rammeavtale ÅF har inngått i Norge noen gang. Vi er ydmyke og stolte over tilliten Statens vegvesen viser oss som en av sine hovedleverandører for planlegging av nye veiprosjekter. Vi har mange dyktige medarbeidere med bred og tverrfaglig kompetanse som ser fram til å ta fatt på oppgavene med planlegging og bygging av infrastrukturprosjekter i landsdelen.

Vi etablerer oss i Tromsø

Det skjer mye i nord, og vi har ambisjoner om å være en del av denne utviklingen. Vi har allerede etablert et kontor i Tromsø og ønsker å bygge et eget prosjekteringsmiljø her som vil samarbeide tett med vårt kontor i Trondheim og de andre ÅF-kontorene i Norge og i Sverige. Samarbeidet med Statens vegvesen gir grunnlag raskere oppbygging av vårt tromsøkontor samtidig som ressurser og kompetanse fra våre fagmiljø på hele Nordkalotten, inklusiv Kiruna, Luleå og Umeå vil bli trukket med i oppgaveløsningene for regionen.

Rammeavtalen omfatter følgende hovedfag:

- Konstruksjoner i stål og betong, vei, tunnel, fergekai
- LARK, landskaps- og grøntfaglig planlegging
- Geologi, geoteknikk, elektro, automasjon, belysning
- Miljø, naturmangfold, kulturminner

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kristian Reinertsen, administrerende direktør
Kristian.reinertsen@afconsult.com
Tlf. 930 90 545

Arnfinn Hardersen, direktør Infrastruktur
Arnfinn.hardersen@afconsult.com
Tlf. 908 44 803

 

Arbeidsplassrådgiver for Bergen kommune

Bergen kommune ønsker å ta grep for å bli en enda mer attraktiv arbeidsplass ved hjelp av strategisk arbeidsplassutforming.

Vi har i den forbindelse vært hyret inn som rådgiver i prosessen, og har hjulpet dem med å forberede en politisk sak som ble vedtatt før jul og skal danne rammene for utforming av kontorarbeidsplasser i kommunen.

Bergen kommune vil kunne oppnå store besparelser både arealmessig og økonomisk, men den største gevinsten vil kunne være å tilrettelegge for å jobbe bedre og smartere sammen!

Les sak på nrk.no fra desember: Kommunen har over 30 kvadratmeter kontorplass per ansatt

Bildet viser Bergen rådhus. Foto: Ann-Kristin Loodtz/Bergen kommune.

Bildet viser Bergen rådhus. Foto: Ann-Kristin Loodtz/Bergen kommune.